Автотээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл , үзлэг тооллогыг зохион байгуулах тухай А/26