Хоршоо хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулсан байдал