Хөрөнгө актлах ,устгах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/02