Эзэмшлийн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай А/25