Электрон тамхи , түүний дагалдах хэрэгслийг сурталчлах , худалдахыг хориглох тухай