2021 оны Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт