2022 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ