Урьчилан сэргийлэн, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа